ALGEMENE
VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Sports & Leisure Knowledge International BV, met zetel te 3560 Lummen, Hazenbergstraat 23, (België), ondernemingsnummer 0807.398.504, (hierna ‘SLKI’) en de klant. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt en/of overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website https://www.s72gin.com/ met SLKI (hierna genoemd ‘webshop’).

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en op alle facturen van SLKI aan de klant en op alle overeenkomsten tussen SLKI en de klant die worden afgesloten via de webshop. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien SLKI deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van een aankoop, het plaatsen van een bestelling via de webshop of door het sluiten van een overeenkomst met SLKI.

1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (inclusief B.T.W. en accijnzen). Elke verhoging van het B.T.W.-tarief, accijnzen of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant. De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling via de webshop, zijn van toepassing.

2.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling via de webshop erkent de klant dat deze kosten volledig ten zijnen laste zullen vallen.

2.3. SLKI behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. SLKI kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Bestelling

3.1. De overeenkomst tussen de klant en SLKI komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling via de webshop. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan SLKI wanneer de klant de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling en betaling” aanklikt.

3.2. SLKI verkoopt en levert enkel goederen aan meerderjarigen. De klant bevestigt uitdrukkelijk, dat hij meerderjarig is op het ogenblik van het plaatsen van een bestelling via de webshop. SLKI kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant een foutieve of incorrecte bevestiging van meerderjarigheid doorgeeft via de website.

Artikel 4: Betaling

4.1. Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart, iDEAL, Bancontact of Paypal. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betalingsprovider voor de webshop van SLKI is Mollie B.V. Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland.

4.2. Ingeval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op de kredietkaart van de klant worden aangerekend wanneer SLKI overgaat tot verzending van de bestelling.

4.3.Alle eventuele protesten m.b.t. de betaling dienen gericht te worden aan de zetel van SLKI d.m.v. aangetekende zending en dit binnen 7 kalenderdagen na het uitvoeren van de betaling.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven eigendom van SLKI zolang de volledige prijs niet is betaald.

Artikel 6: Levering en uitvoering

6.1. Indien de goederen geleverd worden aan de klant, gebeurt de levering op het door de klant meegedeelde adres. De hieraan verbonden kosten van levering (en eventueel transport) worden aangerekend aan de klant.

6.2. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

6.3. Voor de levering van de bestelde goederen doet SLKI een beroep op externe koerierdiensten die een eigen leveringsschema hanteren. Het leveringsschema is louter indicatief. Enige wijziging aan het leveringsschema door de koerierdienst kan niet worden toegerekend aan SLKI.

6.4. Indien de klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal de levering, al naargelang het geval, plaatsvinden in het Postkantoor of een afhaalpunt.

6.5. Indien de klant de levering niet gaat afhalen binnen de door de koerierdienst voorziene termijn, zullen deze goederen teruggezonden worden naar SLKI en zal de overeenkomst geacht worden eenzijdig beëindigd te zijn door de klant. De klant zal hiervoor een bedrag gelijk aan 30% van het totale aankoopbedrag (inclusief kosten) verschuldigd zijn. Een eventueel restsaldo zal door SLKI terug worden overgemaakt aan de klant.

6.6. Sommige goederen die door SLKI worden aangeboden via de webshop zijn ‘limited edition’ en aldus slechts in een beperkte oplage leverbaar. Indien bepaalde goederen na bestelling om welke reden dan ook niet (meer) leverbaar blijken te zijn of niet (mee) geleverd worden, heeft SLKI, onverminderd de bepalingen van artikel 10, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de aankoopprijs van de niet-geleverde goederen, dan wel om de goederen zo spoedig mogelijk na te leveren op eigen kosten.

Dergelijke ontbinding of nazending kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van SLKI.

6.7. SLKI brengt de klant in de gevallen als omschreven in artikel 6.6., zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de levering van haar bestelling. De klant heeft steeds de mogelijkheid om een nazending te weigeren.

6.8. SLKI behoudt zich het recht voor om de verkoop van haar goederen te beperken t.a.v. bepaalde geografische regio’s of jurisdicties.

Verder behoudt SLKI zich het recht voor om het aantal bestelde goederen per persoon te limiteren of te beperken. Deze beperking kan o.a. gelden voor goederen die besteld worden via hetzelfde account, met dezelfde creditkaart of die verzonden dienen te worden naar hetzelfde leveringsadres.

6.9. SLKI behoudt zich het recht voor om de verkoop van haar goederen te annuleren t.a.v. bestellingen geplaatst door leveranciers, groothandels, distributeurs of verkooppunten.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

Enkel en alleen SLKI is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en de rechten verbonden aan haar webshop. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van SLKI overgedragen aan de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SLKI niet. SLKI is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SLKI is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

8.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SLKI. SLKI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

8.3. Bovendien kan SLKI in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige mogelijke vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.

De klant zal in geen enkel geval overgaan tot verdere verdeling van de door haar aangekochte goederen. Ingeval van een inbreuk op deze bepaling zal de klant een forfaitaire vergoeding van 750,00 EUR per inbreuk verschuldigd zijn aan SLKI, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 9.4 en 9.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

9.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Sports & Leisure Knowledge International BV, 3560 Lummen, Hazenbergstraat 23, of per e-mail: contact@s72gin.com) via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring via op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier dat u terugvindt op de website, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.3. U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u de aankoop niet meer herroepen.

9.4. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, onverminderd hetgeen werd bepaald in artikel 9.8.

9.5. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

9.6. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (Sports & Leisure Knowledge International BV, 3560 Lummen, Hazenbergstraat 23) terug te zenden of te overhandigen. Dit gebeurt tijdig indien u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

9.7. De klant zal de kost voor het terugzenden zelf moeten dragen.

9.8. SLKI mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.9. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 10: Overmacht

SLKI is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat SLKI niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen. De verplichtingen van SLKI worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 11: Productinformatie

11.1. SLKI streeft er naar om haar klanten in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de goederen die zij aanbiedt.

Het betreft een middelenverbintenis.

11.2. Ingeval er discrepanties zouden bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt door SLKI en deze die vermeld staat op de productetiketten, zal de informatie op de productetiketten primeren.

11.3. De klant dient minstens alvorens tot consumptie over te gaan de beschikbare productinformatie te controleren. Door consumptie doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte van SLKI.

Artikel 12: Klachten

12.1. Eventuele klachten betreffende zichtbare gebreken dienen SLKI te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de 3 kalenderdagen na levering.

12.2. Eventuele andere klachten dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de aangekochte goederen, aan SLKI overgemaakt te worden via het contactformulier of per e-mail: contact@s72gin.com.

Artikel 13: Gegevensbescherming

13.1. SLKI zal, in de mate van het mogelijke, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

13.2. De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij overmaakt aan SLKI werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.​

Bijgevolg zal de klant SLKI vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de klant werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door SLKI.​

Artikel 14: Toepasselijk recht en rechtsmacht

14.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen SLKI en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2. SLKI wenst de klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/.

14.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.